img-book

İslamiyetin Geliştirdiği Tasavvuf

Yazar: Ömer Rıza Doğrul

İslâm tasavvufunun tarih boyunca gösterdiği en mühim gelişmeler ve yetiştirdiği en büyük şahsiyetler
“Tasavvuf hakikatleri almak ve yaratılmışların elinde her ne varsa ümidi kesmektir…”
Meşhur müelliflerimizden Ömer Rıza Doğrul’un “İslâm tasavvufunun tarih boyunca gösterdiği en mühim gelişmeler ve yetiştirdiği en büyük şahsiyetler”ini konu aldığı kitabında, Hz. Peygamber’den başlayarak İslam tarihi boyunca farklı zamanlarda ortaya çıkan tasavvufî doktrinleri ve bu hareketin öncülerini anlatmıştır. Ayrıca farklı bir bakış açısıyla ele alınan tasavvufî öğretilerin Hint, İran, Kabala ve Hıristiyan mistisizmiyle de yeryer karşılaştırmalar yapmaktadır.
Eser; İslâm tasavvufunun menşei, Hazreti Peygamberin ruh hayatı, ashabın zühd ve takva eksenindeki hayatlarından misaller, tasavvufî terimler ve izahları, tarikatların ortaya çıkışı ve sûfîliğe dâir bir çok bilgi… Tasavvuf yolunun büyük şahsiyetleri (Hasan-ı Basrî, Rabiatü’l Adeviyye, Hallac-ı Mansur, Gazalî, Sühreverdî ve İbn Arabî) tarafından bizzat hâl yoluyla tecrübe edilen nefis mertebeleri… Gazali’ye göre tasavvufun tarifi; fukaha ile mutasavvıfların arasındaki savaş; Muhyiddin bin Arabî ve Vahdet-i vücud; tarikatlar (Kadirîlik, Rifaîlik, Sühreverdîlik, Şâzeliyye, Yeseviyye, Bedevîlik, Mevlevîlik) hakkında vazgeçilmez bir kaynak.


Satın Alma Noktaları

  

 

 14,00

Eserin Adı: İslamiyetin Geliştirdiği Tasavvuf
Yazar(lar): Ömer Rıza Doğrul
Özgün Dili: Türkçe
Teknik Hazırlık: Yusuf Yağ- Hülya Dağ
Kapak Düzeni: Hatice Dursun
Eserin Türü: İnceleme-araştırma
Sayfa Sayısı: 208 sayfa
Ebat: 13.8 x 21 cm
ISBN: 978-975-256-148-9
Basım Tarihi: 1. Basım, 2008
1893
Dinî-İslamî konulardaki yazılan ve yayımlan ile tanınan müellif, gazeteci ve mütercim. 1893 yılında Kahire'de doğdu. Tahsilini Ezher Üniversitesi'nde tamamlayıp Mısır'da gazeteciliğe başladı. Balkan Harbi'nden sonra ve I. Dünya Savaşı sırasında Kahire'de es-Siyase gazetesinde edebî makaleler yayımladı. Bu arada İstanbul'daki Tasvir-i Efkâr gazetesinde "Mısır Mektuplan" adıyla yazılan çıktı. Sebilürreşad’daki ilk makalelerini de Kahire'den gönderdi. Mehmed Akif Ersoy’un kızı Cemile Hanımla evlendi. Milli Mücadele yıllarında Tevhid-i Efkâr'da yazarlıktan gazeteciliğe geçti. Bu sırada Vakit gazetesinde yayımladığı Türkiye-Mısır ilişkileri hakkındaki bazı yazılandan dolayı 1925'te İstiklâl Mahkemesi'nce tutuklandıysa da bir müddet sonra serbest bırakıldı. Bu yıllarda dönemin en değerli dinî yayınlarından olan "Asr-ı Saadet" serisini tamamladı. 1940'ta Eşref Edib, İzmirli İsmail Hakkı ve Kâmil Mirasla birlikte çıkarmaya başladıktan İslâm-Türk Ansiklopedisi ve bu ansiklopedinin mecmuasında çok sayıda madde ve makale yazdı. 1940-1950 yıllan arasında Cumhuriyet gazetesinde günlük siyasî yazılar kaleme aldı. İstanbul Radyosu için İslâm dünyası hakkında siyasî icmaller hazırladı. 1947-1948 yıllarında, yazarları arasında Türk ve İslâm dünyasının önemli isimleri bulunan dinî-fikrî muhtevalı haftalık Selâmet Mecmuasını çıkardı. Çok partili hayata geçiş sırasında yayımlanan önemli İslamî dergilerden biri olan Selâmet Mecmuasında il-mî-dinî araştırmalar, İslâm dünyasındaki düşünce hareketleri, İslâm klasikleri gibi konuların yanında özellikle o yıllarda din öğretimiyle ilgili olarak basında ve mecliste yapılan tartışmalara da yer verdi. Din öğretiminin gereğini ortaya koyarak bu konuda kamuoyu oluşmasına büyük ölçüde yardım etti; din hürriyetinin sağlanmasında ve ilkokullara din dersi konulmasında önemli hizmetlerde bulundu. 14 Mayıs 1950 seçimlerinde Demokrat Parti'den milletvekili seçildi. 1951'de Pakistan'da yapılan İslâm Kongresi'ne katıldı. Hayatını kalemiyle kazanan nadir yazarlardan biri olan Ömer Rıza, uzun süren bir hastalık döneminden sonra 13 Mart 1952'de İstanbul'da öldü; mezarı Edirnekapı Şehitliği'ndedir.

“İslamiyetin Geliştirdiği Tasavvuf”

Henüz yorum yapılmamış.