• “Benim Kalbim Temiz” diyenler için by: Birol Özger  6,00

  İnsan duyduklarına ve kafasındakilere göre kendi dinini yaratırsa kurallarını da kendi koyabiliyor. Böyle olunca ibadetlerin bir önemi kalmıyor, kulluk vazifeleri de rafa kaldırılabiliyor. Allah ise insanın yaratılma nedenlerinden en önemlisinin kulluk vazifelerini yerine getirmek olduğunu söylüyor. Aslında bu tarz söylemleri olan insanları izlediğimizde birkaç nedenden dolayı kulluk vazifelerini yapmadıklarını görüyoruz. Bu nedenlerin içinde en önemlisi Allah’ı ve O’nun istediklerini yeteri derecede kavrayamıyorlar. Bazıları doğduklarından itibaren yanlış bilgileniyor ama kendileri de doğruyu bulmak adına bir çaba sarf etmiyorlar. Bazılarını samimi de bulmuyorum,ikiyüzlü olabiliyorlar. ibadetlere başlamanın hayatlarındaki bütün düzeni bozacağını düşünerek buna hiç yanaşmayanlar olduğu gibi, dine karşı yapılan tebliğin etkisinde kalanlar da oluyor. Bazıları olayın ibadet kısmının sadece Araplar’a gönderildiğini ve sırf o dönemin şartlarına uygun olduğunu düşünüyorlar. iyi insan olmanın ve kalp temizliğinin Allah katında yeteceğini düşünen insanların sayısı bir hayli fazla. Biz burada Allah adına hüküm koyacak değiliz, ama ortada Allah’ın gönderdiği bir kitap var ve o Kitap’ta ibadetler anlatılmış, bunların yapılması ise şart koşulmuştur.

 • (APA)Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu by:  37,00

  15 milyon adetten fazla satış yapmış olan Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kı­lavuzu yazarlar, editörler, öğrenciler ve eğitimciler için vazgeçilmez bir kaynak kitaptır. Sosyal bilimler alanındaki akademik yayımlar için geliştirilmesine rağ­men, her alandaki akademik çalışmalarda istifade edilebilir. Yeniden gözden geçirilmiş 6. Basım’da kılavuz, daha kullanışlı olması için baştan başa yeniden tasarlanmış ve yeniden düzenlenmiştir. Bu baskıda sorularınızın cevaplarını çok daha büyük bir süratle bulabileceksiniz.

  Kullanışlı referans ve alıntılama sistemiyle tanınan APA Yazım Kılavuzu başlık­landırma, tablolar, istatistikler ve bilimsel dilde yalın, güçlü ve estetik bir üslup kullanabilme gibi konularda yol gösterir. Metin, veri, grafik ve benzeri bilgiyi mesleki dergilerde, üniversite tezlerinde, sunumlarda veya online yayımlarda nasıl sunacağınıza ilişkin yönlendirmelerden istifade edebilirsiniz.

  Gözden geçirilmiş ve güncellenmiş 6. Basım’da öne çıkan yenilikler:

  • Yazarlık etiği ve ortak yazarlık ilkeleri, tıpkıbasımlar, intihal, öz-intihal, katı­lımcı kimliklerinin gizlenmesi ve ulaşılabilir, doğrulanabilir veri kullanımı
  • Dergi makalesi raporlama standartlarında, ampirik çalışmaların kesin ve net raporlanmasına yardımcı olacak yenilikler
  • Elektronik yayımlarda kolaylık sağlayacak basitleştirilmiş APA başlıklan­dırma stili
  • Dilde ön yargıyı en aza indirgemek için güncellenmiş yönergeler, günümüz standartlarına uygun olmayan tarihsel dilin sunumu üzerine yeni bir bölüm
  • Çıkarımsal istatistikleri raporlamada yeni yönergeler
  • Uzun veri setlerini ve diğer medya araçlarını içeren tamamlayıcı dosya kul­lanımında yeni yönergeler
  • Elektrofizyolojik ve biyolojik veriler de dâhil olmak üzere bulguların en iyi şekilde gösterimi için yöntem seçimi üzerine genişletilmiş içerik
  • Referans alıntılarının bütün yönleri üzerine temellendirilmiş bilgiler, gü­venilir bir kaynak konumlandırma yolu olan dijital nesne tanımlayıcısının rolünü vurgulayan elektronik kaynaklar üzerine genişletilmiş bir tartışma

  • Yayım süreci üzerine yeni yönergeler, meslektaş değerlendirmesi süreci­nin işlevi; yayım sürecinde etik, yasal, ilkesel gereklilikler üzerine bir tar­tışma; makale baskıdayken yayıncıyla çalışma üzerine yönergeler

 • 1868 – 1932 Mısırda Türk Bir Şair: Ahmet Şevki by: Doç.Dr. Ahmet Kazım Ürün  8,00

  Modern Mısır şiirinde seçkin bir yere sahip Türk asıllı Ahmed Şevki, Mahmud Sami el-Barudi’yle başlayan neo-klasik anlayışın önemli bir siması olarak, olumlu olumsuz, üzerinde çok konuşulan bir şair olmuştur. Şiire yeni anlamlar, yeni konular kazandırmış; şiiri bir nevi güncelleştirmiştir.

  Ahmed Şevki, siyasi şiirlerinde Osmanlı padişahlarını, Osmanlı Devleti’nin girdiği savaşları ve bu savaşlarda Türk askerlerinin kahramanlıklarını konu edinir.

  Ölümüne dek edebiyat otoritelerinin ilgi odağı olan Şevki’nin şiirleri, Osmanlı- Türk varlığının, genelede Arap dünyasında, özelde ise Mısır’da sadece tarihi ve siyasi buyutuyla değil, kültürel ve edebi boyutuyla da önemli bir yeri olduğunu göstermesi bakımından anlamlı ve değerlidir.

  Bu çalışmada Şevki’nin yaşadığı dönemdeki sosyal ve kültürel durum, modern Mısır şiiri, Şevki’ni kısa bir hayat hikayesi, Türkiye ve Türkler hakkındaki şiirleri ve aynı konuda şiir söyleyen diğer modern Mısır şairleri ele alınmıştır.

 • 1914 – 1921 I.Cihan Harbi Sonrasında Yeni İslam Alemi by: Prof.Dr. Lothrop Stoddard  15,00

  Bir Medeniyet Sorgusu ve Arayışı

  Yaklaşık 100 yıl önce “Yeni Dünya”nın gözüyle; Avrupa, Avrupa’nın İslam dünyasına bakışı, İslam dünyasının medeniyet arayış ve sorgulamasını ortaya koyan bu eser yayınlandıktan sonra hemen belli başlı dünya dillerine çevrilmiş ve tartışmaların odağı olmuştur.

  Prof. Dr. Lothrop Stoddard; eserinde kullandığı anlamaya çalışan bir ilim adamının yumuşak dili ve bakış açısı ile, kendisinden önce İslam Alemi hakkında yazan Batılı yazarların suçlayıcı, tahkir edici, peşinen mahkum edici üsluplarını terk etmekle İslam dünyasının haklı ilgisine mazhar olmuştur. Eserin, yayımlandığı günlerde olduğu gibi, İslam Birliği, İslam Teceddüdü, Milliyetçilik, Türk-Arap, Türk-Ermeni ilişkileri, Mustafa Kemal Paşa ve Milli Mücadele konusunda yeni açılımlara ve tartışmalara vesile olacağını düşünüyoruz

 • 21. Yüzyılda Ulus, Çokkültürlülük ve Etnisite by: Ömer Say  14,00

  Orta Çağ sonlarından itibaren kilise kurumunun kontrolünden bağımsızlaşmaya başlayan devletlerin her birinin kendi toplumsal birimini oluşturarak örgütlenmeleri, yeni bir siyasal bilincin ürünü olarak gelişmiştir. Yeni Çağ boyunca inşa edilen bu homojen ve merkezî devlet fikri egemen olmaya başlamış ve bu çerçevede farklı ulusların bir arada bulunmasını gerektiren imparatorluklar birer birer yıkılmıştır. 20. yüzyıl boyunca da imparatorluk kalıntısı gösteren sömürgeci devletler sömürge topraklarından çekilmek zorunda kalmışlardır. Öte yandan aynı yüzyıl içinde modem ulus devletlerin homojen ve merkezî yapısına yeni eleştiriler de yöneltilmeye başlanmıştır. Bu eleştirileri homojenlik fikrinin heterojen toplum modeli lehine terk edilmesini içeren yeni bir siyasal yaklaşımın doğuşu takip etmiştir. 20. yüzyıl boyunca toplum düşüncesindeki bu değişim, merkezî bir birlik etrafında toplanmış olan Batı Avrupa devletlerinin yeni politikalar üretmelerini zorunlu hale getirmiştir. Zira İkinci Dünya Savaşı sonrasında gözlemlenen bağımsızlık hareketleri ve uygulamaya konulan çokkültürlü politikalar, kudretli merkezî devlet fikrinin terk edildiğinin bir göstergesi olduğu gibi modern devletlerin ulusçuluk fikrinden vazgeçme eğilimi içine girdiklerine de işaret etmektedir. Modern devletlerin ulusçuluk ısrarlarından vazgeçtiği bu dönem aynı zamanda etnik ve bölgesel ulusçulukların ivme kazandığı yıllar olmuştur.

 • A Christmas Carol – İngilizce by: Charles Dickens  12,00

  “The ghosts make the story very exciting, and the pictures are absolutely brilliant.” Reem, 11

  ‘Bah, humbug! Fools wishing me a Merry Christmas should be forced to sit on cushions stuffed with holly leaves or boiled with their own Christmas puddings.’

  Miserable old miser Ebenezer Scrooge hates Christmas. Can somebody so selfish, so harsh and so horribly lonely ever change his ways?

  In one terrifying night, poor Scrooge is haunted by four ghosts. Why do they show him visions of his past? Why do they show him other people enjoying Christmas? Why do they show him the deaths of a young boy and of a miserable old miser?

  Weep and laugh as you read this much-loved Christmas story. Will Scrooge always think that Christmas is ‘Humbug’, or will he learn to shout ‘Merry Christmas, one and all’?

 • A Midsummer Night’s Dream – İngilizce by: William Shakespeare  12,00

  “I think it’s very funny when Titania is under a spell and loves Bottom. And I like Puck, he’s so cheeky and naughty.” Josh, 9

  Mischief is in the air when the King and Queen of the Fairies quarrel and Puck is left in charge of the love potion.

  Four young people are lost in the woods on midsummer’s night. Will they find each other and true love, or will Puck’s meddling leave them broken-hearted and alone?

  A band of players prepares to entertain the Duke of Athens. But now that the fairies have made a donkey out of their leading man, will Quince and the others ever get to play their parts?

  Is there time to put everything right before this magical night is over?

 • A Study in Scarlet – İngilizce by: Arthur Conan Doyle  12,00

  “What a lot of blood for one story! Sherlock Holmes is very clever to know chemistry and German.” William, 11

  ‘On his rigid face was an expression of horror and hatred such as I had never seen before upon human features.’

  When Dr Watson agrees to share lodgings with Sherlock Holmes, he soon finds himself involved in a shocking and mysterious murder case.

  What will Holmes discover when he examines the body? There are no marks on the dead man, so why is there so much blood at the scene of the crime?

  Inspector Lestrade and Inspector Gregson have asked Holmes to help them. But will they listen to his advice?

  Can the famous detective and his new friend discover the truth before the murderer strikes again?

 • A Tale of Two Cities – İngilizce by: Charles Dickens  12,00

  “I like the way Sydney was able to change and become such a brave man.” Ollie, 10

  ‘It is a far, far better thing that I do than I have ever done.’

  Sydney Carton is a lawyer who has wasted his abilities and his life. Now he has to make a difficult choice about what is really important to him, which could be a matter of life or death.

  The French Revolution is running its violent course; lives are ruined as a new France is created. How did the gentle Doctor Manette and his daughter Lucie become caught up in France’s struggles? What is the real identity of the handsome Charles Darnay, who wins Lucie’s hand in marriage? And why does the shadow of La Bastille Prison hang over them all?

  The best of times and the worst of times. London and Paris. Sydney Carton and Charles Darnay. A story of contrasts and chaos. Can peace ever be restored in France? Can it ever be restored in the hearts of the people involved?

 • Adab Bilinci by: H. Ali Akar  6,00

  İslâm âdâbının kaynağı birinci derecede Kur’an-ı Kerim, daha sonra peygamberimizin sünneti, sahabe-i kiramın kavli ve İslam âlimlerinin söz ve yaşayışlarıyla Müslüman toplumların akl-ı selime uygun örf ve âdetleridir.

  Her şeyi kusursuz olarak yaratan Allah (c.c.), insanlara da kendileri için en doğru olan yaşam ve davranış tarzlarını, göndermiş olduğu kitap ve peygamberler vasıtasıyla bildirmiştir.

  Kur’an ve sünnet ışığında görgü kurallarını ele alan bu çalışma misafirperverlikten bayram törenlerine, sosyal yardımlaşmadan insanların birbirlerini sevip saymasına, şahsî ve ailevî hayatın edep kurallarından, sosyal hayatın çeşitli yönlerine varıncaya kadar insan hayatında gerekli olan her türlü görgü kurallarını ele alıyor.

  Yüce Yaradanın bizlere peygamberleri aracılığıyla öğrettiği edeb ve ahlâk kuralları; değişmeyen, en güzel ve en doğru olandır. Kitap, Kur’an ve sünnet ekseninde huzurlu bir hayat sürdürebilmemiz için gerekli olan davranış kurallarını çok sade ve anlaşılır bir şekilde sunuyor.